[ Login ]

Advertising

Last completed movie pages

පිස්සු ට්‍රිබල්; Sooryavanshi; පිස්සු ඩබල්; Скакал казак через долину; බොරදිය පොකුණ; Danger Has Two Faces; රත්තරන් මල්ලි; Enye Me Saa; Miller's Crossing; The Winter Witch; Adanfo Bone; Fade In; Samson & Delilah; While America Sleeps; Things You Can Tell Just by Looking at Her; (more...)

Flodder, TV Series, 1993-1998 IMDB

Pictures provided by: gliffhanger, mike962

Display options:Where to find this title?

Watch or buy this title - Powered by JustWatch

Comments about this movie

See all comments about this movie and its vehicles

AuthorMessage

garco NL

2007-02-01 00:48

Sponsored by Citroën...

gliffhanger NL

2007-02-01 11:10

good serie!!! Beter than the movies!!!

garco NL

2007-02-08 22:19

Hmm, Who has delete barely visible the Chevrolet/GMC van? I was doing a license check... :(

-- Last edit: 2007-02-08 22:37:06

antp BE

2007-02-08 22:27

:??: if it was deleted, by delete-log failed, as no deletion was recorded for this movie

garco NL

2007-02-08 22:37

Hm, maybe I didn't add it then!! ;)

gliffhanger NL

2007-02-09 09:11

later....i'll do the last dvd and than i have to buy de others..

DIEHARD NL

2007-02-09 11:56

garco wrote Hmm, Who has delete barely visible the Chevrolet/GMC van? I was doing a license check... :(


I think I saw it too last week.... but it was still listed as unknown I think...

garco NL

2007-02-09 12:40

Yes, that's right. But antp says there's no delete record for this movie...

gliffhanger NL

2007-02-21 13:02

Episode List

Season 1

1.01 Korte Metten
1.02 Soldaat Kees
1.03 Verkiezingen
1.04 Goud Geld
1.05 Inbraak Alarm
1.06 Blauw Bloed
1.07 Latin Lover 1
1.08 Latin Lover 2
1.09 De Verjaardag
1.10 Goed Gedrag
1.11 Succes Verzekerd
1.12 De Vondeling
1.13 De Mooiste Dag van je Leven

Season 2

2.01 De Dubbelgangster
2.02 In de Ring
2.03 De Afrekening
2.04 Lopende Zaken
2.05 Doodziek
2.06 De Penvriend
2.07 Onder Hypnose
2.08 Op Heterdaad
2.09 Kees Verliefd
2.10 Familie Klikspaan
2.11 Onvoerd
2.12 Contact Gestoord
2.13 Zalig Uiteinde

Season 3

3.01 De Gave
3.02 Op eigen Benen
3.03 De Promotie
3.04 De Hondlanger
3.05 Laatste eer
3.06 Computerkoorts
3.07 Blufpoker
3.08 Van de Wereld
3.09 Kleptoma
3.10 Heerlijk Avondje

Season 4

4.01 Tatouage
4.02 Vlees
4.03 Vormfouten
4.04 Laatste Wens
4.05 Lijmpoging
4.06 De Gijzeling
4.07 Vriezen en Dooien
4.08 Gluren bij de Buren
4.09 Videogeweld
4.10 Vindersloon
4.11 Huisarrest
4.12 De Gifwolk
4.13 Vrijdag de Dertiende

Season 5

5.01 1 April
5.02 Vossenjacht
5.03 Schijnvertoning
5.04 Huisbezoek
5.05 Sleutelfiguur
5.06 Rijles
5.07 Bergplaats
5.08 Medium Raar
5.09 Bijwerkingen
5.10 Breekpunt
5.11 Egotrip
5.12 Quarantaine
5.13 De Inzet


-- Last edit: 2016-01-16 00:10:16 (antp)

ggj NL

2007-12-06 00:29

Kan iemand misschien die almandinerode Mercedes W124 met die 3-spaaks Brabus-velgen uploaden? Die ziet er erg gaaf uit! Te zien in aflevering "1.03 Verkiezingen".

edit: laat maar, ik heb 'm al gevonden!!! :D

-- Last edit: 2007-12-06 00:31:37

mike962 DE

2013-01-25 15:13

deleted comment

mike962 DE

2016-10-30 18:59

they mentioned Citroen support in credits


[Image: untitled.1094.jpg]

mike962 DE

2016-10-30 20:41

today in this bullshit PC era , some imbeciles would get upset cos the dude has a confederate flag on his jacket :o

[Image: untitled.1112.jpg]

Lateef NO

2016-10-30 21:05

Let me get this straight: people who don't approve of white supremacy and slavery are imbeciles?

Gamer DE

2016-10-30 21:08

But what about Mississippi's state flag? (The fact that the state didn't ratify the 13th amendment until 2013 is likely irrelevant...)

-- Last edit: 2016-10-30 21:08:36

mike962 DE

2016-10-30 21:09

Dukes of Hazzard had 7 seasons on prime time television with a Dodge Charger and that flag on it (and named General Lee) and there was no fuss whatsoever
https://www.youtube.com/watch?v=U6fSEf6tnG4


now this dudes act like bimbos if that flag shows up , talk about hysterical overreation

-- Last edit: 2016-10-30 21:13:06

Gag Halfrunt UK

2016-10-30 21:18

Since you'e brought up The Dukes of Hazzard, there's "fuss" about it now:
Link to "en.wikipedia.org"

And yes, there is opposition to state flags bearing Confederate imagery:
Link to "en.wikipedia.org"

mike962 DE

2016-10-30 21:24

Gag Halfrunt wrote Since you'e brought up The Dukes of Hazzard, there's "fuss" about it now:
Link to "en.wikipedia.org"WB the same imbeciles who refuses to release many of their old Looney Tunes and Tome and Jerry because there is often a dynamite exploding in the face gag and then the character has a black face as result of explosition (and this supposedly migtht be interpretated as racist)

it's a perfect example of PC gone way way too far !! :o

-- Last edit: 2016-10-30 21:25:17

mike962 DE

2016-10-30 21:40

starting from season 2 they show Tatjana Simic nude right in the intro :p the liberalism of european shows

this more covered shot
[Image: untitled.1247.jpg]


ahhh the VHS era ... thankfully gone
[Image: untitled.1259.jpg]

-- Last edit: 2016-10-30 21:44:26

Gamer DE

2016-10-30 21:43

My lips are sealed...

mike962 DE

2016-10-30 21:53

2.02 is that a moped to be listed ?

[Image: untitled.1268.jpg][Image: untitled.1289.jpg]

-- Last edit: 2016-10-30 22:03:19

Baube QC

2016-10-30 22:32

Gag Halfrunt wrote Since you'e brought up The Dukes of Hazzard, there's "fuss" about it now:
Link to "en.wikipedia.org"

i better keep my die-cast General Lee carefully then.... having to buy a new one without the flag and name just wouldn't be the same...

mike962 DE

2016-10-30 23:44

:D
[Image: untitled.1295.jpg]

Sandie SX

2016-10-31 01:09

Hatch from 1.08 removed as it was a duplicate of: /vehicle_83593-Mazda-626-GE-1993.html

Lateef NO

2016-10-31 01:40

mike962 wrote now this dudes act like bimbos if that flag shows up , talk about hysterical overreation

[:rolleyes] to some, the flag is a symbol of southern pride, but to everyone else, it's a symbol of the American civil war and all events leading up to it - segregation, racism, slavery, lynching, etc.

Most people who fly that flag are (in many cases) inbred rednecks who never studied history or people who find it a nice-looking flag without knowing what it's really about.

Dukes of Hazzard is probably (I've never watched it and I never will) about some dumb rednecks naming their car after a Confederate General (who was a good leader in his own right), and as such the flag applies to that sort of folk. I have nothing against the display of the flag in movies as it's socially accurate to certain groups, but it's nonetheless a symbol of an America that promotes hatred and secession.

mike962 wrote WB the same imbeciles

No. The flag is a direct symbol of a Confederacy of revolt that sought to maintain slavery - fact. The cartoons are mere products of their time and many of them are more stereotypic than racist (yet there are many people who can't tell the difference indeed).

-- Last edit: 2016-10-31 01:51:20

mike962 DE

2016-10-31 09:31

Dukes of Hazzard are NOT rednecks and neither dumb ,

the Southern Flag is more an anti-establishment symbol ,a way to rebel the corrupt political elite which dominates people's lives and keep them in economic slavery this days and I think that's why the elite wants it removed , the racist and redneck card is just an excuse

-- Last edit: 2016-10-31 11:31:57 (Lateef)

Lateef NO

2016-10-31 11:30

It doesn't work as an anti-establishment symbol, unless you're an ignorant hypocrite (here be racists and rednecks). When the Confederate States seceded, its first objective was to maintain slavery, which is social injustice and power abuse at its worst.

mike962 DE

2016-10-31 11:35

except of course the VW Beettle became a symbol of the hippies a the peace movemnt and the most build car ever

[Image: latestcb20120208100824.jpg]


and this was a product of the 3rd Reich and Adolph Hitler directly

so guess everyone is ignorant then ?

Lateef NO

2016-10-31 11:44

[Image: palm.1.jpg]

The philosophy of a car for everyone is not limited to Adolf Hitler and the third reich. Hitler sought to improve the situation for many poor Germans devastated from WWI, and he did many good things for the country, including the building of the autobahn.

While the Confederacy is all about one thing: Slavery, SLAVERY, SLAVERY!

Reg1992 US

2016-10-31 11:55

:lol:

mike962 DE

2016-10-31 11:58

even then it's really stupid to do this

Richard Pryor the black comedian did movies with Mel Brooks , Mel asked him if he should put racist related jokes in the script and Richard reportently replied to put as many as possible because the more you use them in a comedic way the more their impact and mysticism diminishes


marginalizing them or banning them outright is just stupid because it actually increases their power because it can be perceived as something which the eastablishment wants gone and so they became symbol of anti-establishment

-- Last edit: 2016-10-31 11:59:30

rjluna2 US

2016-10-31 13:04

mike962 wrote except of course the VW Beettle became a symbol of the hippies a the peace movemnt and the most build car ever

[Image: latestcb20120208100824.jpg]


and this was a product of the 3rd Reich and Adolph Hitler directly

so guess everyone is ignorant then ?

Well, Adolf Hitler conceived the concept of 'People Car' to use his money scheme to build his war campaign.

Gamer DE

2016-10-31 15:19

And you could say the Model T was an antisemitic product...

mike962 DE

2016-10-31 16:14

gliffhanger wrote Episode ListSeason 3

3.01 De Gave
3.02 Op eigen Benen
3.03 De Promotie
3.04 De Hondlanger
3.05 Laatste eer
3.06 Computerkoorts
3.07 Blufpoker
3.08 Van de Wereld
3.09 Kleptoma
3.10 Heerlijk Avondje

Season 4

4.01 Tatouage
4.02 Vlees
4.03 Vormfouten
4.04 Laatste Wens
4.05 Lijmpoging
4.06 De Gijzeling
4.07 Vriezen en Dooien
4.08 Gluren bij de Buren
4.09 Videogeweld
4.10 Vindersloon
4.11 Huisarrest
4.12 De Gifwolk
4.13 Vrijdag de Dertiende

Season 5

5.01 1 April
5.02 Vossenjacht
5.03 Schijnvertoning
5.04 Huisbezoek
5.05 Sleutelfiguur
5.06 Rijles
5.07 Bergplaats
5.08 Medium Raar
5.09 Bijwerkingen
5.10 Breekpunt
5.11 Egotrip
5.12 Quarantaine
5.13 De Inzetwhere is this list coming from ???

IMDB, wiki and another source give a different episode order
http://bibliotheca.apriana.nl/Dvd/D-F.html

Season 3
01. Klepto ma
02. Blufpoker
03. Op eigen benen
04. De promotie
05. De gave
06. De hondlanger
07. Computerkoorts
08. Van de wereld
09. Laatste eer
10. Heerlijk avondje


Seizoen 4 (1998)

01. Tatoeage
02. Vlees
03. Vormfouten
04. Laatste wens
05. Lijmpoging
06. Gijzeling
07. Vriezen en dooien
08. Gluren bij de buren
09. Videogeweld
10. Vindersloon
11. 1 april
12. Schijnvertoning
13. Huisarrest

Seizoen 5 (1998)

01. Gifwolk
02. Rijles
03. Vrijdag de 13e
04. Bergplaats
05. Vossejacht
06. Egotrip
07. Huisbezoek
08. Sleutelfiguur
09. Medium raar
10. Breekpunt
11. Bijwerkingen
12. Inzet
13. Quarantaine

mike962 DE

2016-10-31 22:57

from Season 4 Daewoo and SAAB sponsored the show
[Image: snapshot20161030181223.18.jpg]


:lol: :lol: they spelled DEawoo instead of Daewoo

-- Last edit: 2016-10-31 23:02:00

mike962 DE

2016-11-01 01:28

4.08 is this truck identifiable ?
[Image: snapshot20161030181223.27.jpg]

mike962 DE

2016-11-01 20:47

Series complete !!

mike962 DE

2016-11-02 19:49

:hello: a lot entries from season 3 to 5 need episode correction

and some need star role upgrade

rtsbusman1997 US

2017-01-29 09:37

deleted comment

rtsbusman1997 US

2017-01-29 09:39

mike962 wrote 4.08 is this truck identifiable ?
[Image: snapshot20161030181223.27.jpg]


Truck is a 1986+ Mercedes-Benz by the fender flair. Not sure what model though.

mike962 DE

2018-01-30 22:27

2.04

[Image: untitled.2836.jpg]


3.07
[Image: untitled.2841.jpg]

-- Last edit: 2018-01-31 11:45:45

Add a comment

You must login to post comments...

Advertising